kontakt

Miejsce odbioru oraz
zdania samochodu:
parking w Krakowie, ul.
Krowoderskich Zuchów


kontakt
- O Nas
- Wypadki, Kradzież
- Opłaty dodatkowe cz.1
- Opłaty dodatkowe cz.1
- Opinie o Nas
- FAQ - Najczęściej zadawane pytania
regulamin


1. Osoba wypożyczająca samochód osobowy powinna mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy upoważniające do prowadzenia tego typu pojazdów od co najmniej 2 lat, a w przypadku samochodu dostawczego wymagane jest ukończenie 25 lat i posiadanie prawa jazdy od co najmniej 3 lat.
2. Wymagane do zawarcia umowy dokumenty: dowód osobisty/paszport, prawo jazdy, dokumenty rejestrowe firmy (NIP, REGON, Wpis do ewid. gosp.)
3. Ustaloną kwotę za wypożyczenie samochodu pobiera się z góry.
4. Za wypożyczenie samochodu wystawiana jest faktura.
5. Przedłużenie czasu wypożyczenia może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z firmą AMONIT, potwierdzoną stosownymi dokumentami.
6. Przedłużenie czasu wypożyczenia samochodu poza ustalony umową termin, bez uzgodnienia z firmą AMONIT, pociąga za sobą doliczenie opłaty dodatkowej (wg cennika).
7. Dodatkowo na poczet ewentualnych uszkodzeń samochodu i jego wyposażenia, pobrana zostaje kaucja w wysokości 1500 zł (ew. 1000zł), która podlega zwrotowi po całkowitym rozliczeniu się z umowy i zaspokojeniu ewentualnych roszczeń.
8. W przypadku utraty dokumentów samochodu bądź kluczyków, potrącana zostaje kwota 1000 zł.
9. Wszelkie koszty za materiały eksploatacyjne (naprawa opon, wymiana żarówek, uzupełnianie olejów i płynów - zgodnie z instrukcją użytkowania pojazdu), jakie powstały w trakcie wypożyczenia samochodu ponosi Wypożyczający.
10. Wszelkie opłaty (mandaty, opłaty za parkowanie w strefach o ograniczonym postoju itp.) będące wynikiem nie stosowania przez Wypożyczającego przepisów o ruchu drogowym a powstałe w trakcie obowiązywania zawartej umowy, niezależnie od terminu ich ujawnienia, ponosi Wypożyczający.
11. Wypożyczający zobowiązuje się do utrzymania czystości w przejmowanym samochodzie oraz w szczególności, że nie będzie nim przewoził jakichkolwiek materiałów radioaktywnych, niebezpiecznych i innych - mogących spowodować trwałe zanieczyszczenie bądź uszkodzenie samochodu. Samochód jest przekazywany Wypożyczającemu w stanie czystym i w takim też stanie powinien być zwrócony. Zwrot samochodu wymagającego umycia pociąga za sobą zablokowanie kaucji do momentu przekazania go w stanie czystym (ewentualne uszkodzenia blacharskie). Koszt umycia: 50-60zł.
12. W przypadku uszkodzenia samochodu z winy Wypożyczającego, które pociąga za sobą unieruchomienie samochodu na czas jego naprawy, Wypożyczający ponosi koszty za czas postoju według stawek dobowych z cennika ogólnego - bez zastosowania rabatów umownych. Dodatkowo zostaje pobrana opłata w wysokości 30% udziału własnego Wypożyczającego w szkodzie.
13. W przypadku nie wypłacenia przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkodę lub kradzież samochodu z winy Wypożyczającego, Wypożyczający zapłaci firmie AMONIT za wyrządzoną szkodę lub w przypadku kradzieży zwróci równowartość samochodu.
14. Niedozwolone jest samowolne podmienianie części i elementów będących na wyposażeniu wypożyczanego samochodu. W przypadku stwierdzenia takiego działania, kaucja przepada całkowicie a sprawa kierowana jest do odpowiednich organów ścigania.
© Copyright by Amonit 2008 | Wypożyczalnia Samochodów Kraków | Sztuki Walki Częstochowa | Wypożyczalnia Samochodów Dostawczych Kraków | Projektowanie Stron www Częstochowa